Now showing items 1-20 of 4378

  • นาฬิกาดิจิตอลปรับเทียบเวลามาตรฐานจากเครื่องรับสัญญาณจีพีเอส 

   กฤษฎา โพทะโสม; ศุภชัย ผุดเครือ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, 2563)
   เวลามีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันของมนุษย์เราทุกคน ในแต่ละวันมนุษย์มีการทํา กิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องอาศัยเวลาเป็นหลัก การตรงต่อเวลาจึงเป็นเรื่องสําคัญ เพื่อให้การบริหาร และจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ ...
  • การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องฟอกอากาศ รุ่น Airflow System Model 500 

   พงษ์กช รอดเจริญ; อภิชาติ บุตรบุราณ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, 2563)
   จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในรายวิชาสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟ้ากับบริษัท ซายน์เทค จํากัด ในสายงานออกแบบและผลิตเครื่องมือทางการแพทย์เกี่ยวกับระบบฟอกอากาศ ซึ่งทางบริษัท ได้มองเห็นปัญหาของเครื่องฟอกอากาศรุ่น Airflow System Model ...
  • เครื่องประจุแบตเตอรี่ โดยใช้วงจรแก้ไขค่าตัวประกอบกําลังแบบบัค-บูสต์ 

   ชนวีร์ ผันศรี; นันทชา โกลากุล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, 2564)
   เครื่องประจุแบตเตอรี่แบบเดิมใช้วงจรเรียงกระแสที่ประกอบด้วยไดโอดและตัวเก็บ ประจุเพื่อกรองแรงดันไฟตรงซึ่งทําให้กระแสฮาร์มอนิกด้านอินพุตผิดเพี้ยน เป็นสาเหตุให้ค่าตัว ประกอบกําลังต่ําและประสิทธิภาพของระบบส่งจ่ายไฟฟ้ามีค่าลดลง ...
  • พลังงานสุริยะสําหรับเครื่องสร้างฟองอากาศขนาดเล็ก 

   ดาปกรณ์ พุ่มดอกไม้; ศศิวิมล ชมสวนสวรรค์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, 2563)
   ปริญญานิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเครื่องสร้างฟองอากาศขนาดเล็ก สําหรับ การเพาะเลี้ยงปลาดุก วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลา บ้านดอนตะเคียน ตําบลยุ้งทะลาย อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2563 ...
  • มอเตอร์กระแสตรงไร้แปลงถ่านสำหรับพัดลมพลังงานสุริยะ 

   ขวัญกล้า นาวีวิตรผดุง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, 2564)
   ฤดูร้อนในประเทศไทยเป็นช่วงที่มีอากาศร้อนอบอ้าวและเกิดความร้อนสะสมภายใน บ้านเรือน ประชาชนส่วนใหญ่จึงใช้พัดลมในการระบายความร้อน ทําให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้า ในปริมาณมากในช่วงเวลาดังกล่าว ปริญญานิพนธ์นี้จึงนําเสนอมอเตอร์กระ ...
  • อุปกรณ์ชะลอการเปิดวงจรตัวสัมผัสแบบแม่เหล็ก 

   กิตติ กนกฉันท์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, 2563)
   ปัจจุบันตัวสัมผัสแบบแม่เหล็กมีบทบาทสําคัญในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก เช่น เปิดและปิดการทํางานของวงจรควบคุมมอเตอร์ แต่เนื่องจากปัญหาที่พบเจอบ่อยคือ ปัญหา ไฟดับชั่วขณะ ทําให้ตัวสัมผัสแบบแม่เหล็กเปิดวงจร มอเตอร์หยุดการทํางาน ...
  • เครื่องอบแห้งเศษอาหารสําหรับเลี้ยงปลาดุก 

   ปิยะรัตน์ บัวทอง; อภิสิทธิ์ ราชโยธา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, 2563)
   เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาดุก วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลา บ้านดอนตะเคียน ตําบลยุ้งทะลาย อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีต้นทุนในด้านอาหารของปลาดุกสูงกว่าด้านอื่น ๆ จึงนําเศษอาหาร ที่เหลือจากการรับประทานแล้วมาเป็นอาหารสําหรับเลี้ยงปลาดุก ...
  • เครื่องควบคุมโพรเจกเตอร์และถนอมหลอดฉายภาพ 

   ณัฐนันท์ จงโชติชัชวาลย์; ธนดล บําเพ็ญ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, 2563)
   ปัจจุบันโพรเจกเตอร์เป็นที่นิยมนํามาใช้งาน เพื่อการนําเสนอข้อมูลต่าง ๆ แต่เนื่องจาก ปัญหาที่พบเจอบ่อยคือ เมื่อไฟดับหรือปิดการใช้งานโพรเจกเตอร์ที่ไม่ถูกต้องหลังการใช้งาน ทําให้ ระบบระบายความร้อนหยุดทํางานทันที ซึ่งส่งผลโดย ...
  • ออกแบบและสร้างอุปกรณ์ควบคุมเวลาของแรงดันอิมพัลส์ รูปคลื่นฟ้าผ่า ขนาด 100 กิโลโวลต์ 

   พงษ์พจน์ นัคโร; สุชาดา ออกแมน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, 2563)
   ปริญญานิพนธ์นี้นําเสนอการออกแบบและสร้างอุปกรณ์ควบคุมเวลาของแรงดัน อิมพัลส์รูปคลื่นฟ้าผ่า ขนาด 100 กิโลโวลต์ ประกอบด้วยวงจรจุดชนวนแบบอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 1 ชุด ชุดควบคุมระยะห่างช่องประกาย จํานวน 1 ชุด ชุดตัวต้านทานปรับหน ...
  • เครื่องช่วยเดินอัตโนมัติสําหรับการทํากายภาพบําบัด 

   ชาญฤทธิ์ ธาราสันติสุข (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, 2564)
   ปริญญานิพนธ์นี้นําเสนอเครื่องช่วยเดินอัตโนมัติสําหรับการทํากายภาพบําบัด เช่น กลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ กลุ่มผู้ป่วยที่จําเป็นต้อง ทําการกายภาพบําบัดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเคลื่อนไหว ...
  • ระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ควบคุมการทํางานผ่าน แอปพลิชันบริ๊งค์ 

   กิตติศักดิ์ จําปาเรือง; จิณห์นิภา พึ่งเพียร (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, 2564)
   ปริญญานิพนธ์นี้นําเสนอการออกแบบระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ควบคุมการทํางาน ผ่านแอปพลิเคชันบริ๊งค์ โดยใช้โมดูลอัลตร้าโซนิก เซ็นเซอร์วัดอัตราการไหล เซ็นเซอร์วัดค่าความ นําไฟฟ้า และเซ็นเซอร์วัดค่าความเป็นกรดและด่าง เชื่อมต่อกับไ ...
  • อุปกรณ์แจ้งเตือนความดัน และอุณหภูมิสําหรับระบบปรับอากาศแบบทําน้ําเย็นระบายความร้อนด้วยน้ําผ่าน เครือข่ายไร้สาย 

   นิธิพร แสงทอง; ภูริเดช วิเศษสิกการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, 2563)
   จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในรายวิชาสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟ้ากับบริษัท อรุณสวัสดิ์ เอ็กซเพรส จํากัด ในสายงานบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ณ โรงพยาบาลศิครินทร์ เขตบางนา ซึ่งทางสถานประกอบการได้มอบหมายให้ออกแบบอุปกรณ์แจ้งเตือนความดัน ...
  • โคมไฟกะพริบจราจรชนิดแอลอีดีควบคุมด้วย ไมโครคอนโทรลเลอร์รองรับสัญญาณควบคุม แบบซิงโครไนซ์ 

   เจษฎา วิชาแหลม; ปรีชา บุตรแสง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, 2564)
   ปริญญานิพนธ์นี้นําเสนอการออกแบบ และพัฒนาโคมไฟกะพริบจราจรชนิดแอลอีดี ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์รองรับสัญญาณควบคุมแบบซิงโครไนซ์ ที่มีแบตเตอรี่ แผงเซลล์ สุริยะและชุดบอร์ดควบคุมสัญญาณไฟกะพริบแบบแยกอิสระให้รองรับการส่งสัญญาณซิงโครไนซ์ ...
  • การพัฒนาเครื่องอบแห้งโดยใช้เพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับ ขดลวดทําความร้อนแบบอินฟราเรด เพื่อเพิ่มคุณภาพปลาดุก ตากแห้ง บ้านดอนตะเคียน อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

   ธนกิจ แก้วกันหา; นฤนาท ทองสุ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, 2564)
   การอบแห้งที่ใช้พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียวแบบปัจจุบัน เป็น เครื่องอบแห้งที่มีลักษณะสี่เหลี่ยมหลังคาทรงโดมขนาดโดยประมาณ 2 x 2 x 1.05 เมตร ซึ่งไม่ สามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ และไม่สามารถกําหนดระยะเวลาในกา ...
  • อิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้ออาหารทางเลือก ประเภทผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อสัตว์ 

   สิรวิชญ์ ขวัญอ่อน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะบริหารธุรกิจ. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, 2565)
   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลด้านปัจจัยจิตวิทยา การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ค่านิยมด้านสุขภาพ ค่าคาดหวังเชิงบวก ค่าคาดหวังเรื่องความชอบ การรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคม ที่มีต่อความตั้งใจซื้ออาหารทางเลือกประเภทผลิ ...
  • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชา-กัญชง 

   สุภาภรณ์ พาสว่าง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะบริหารธุรกิจ. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, 2565)
   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ความคาดหวังเชิงบวก ปัจจัยด้านจิตวิทยา ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชา-กัญชง เก็บรวบรวมข ...
  • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจยอมรับการใช้สกุลเงินดิจิทัล 

   ธนากร มิศิริ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะบริหารธุรกิจ. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, 2566)
   งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของปัจจัยด้านความไว้วางใจด้านอิทธิพลทางสังคม ด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ ด้านความคาดหวังในความพยายามด้านสภาพสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านมูลค่าตามราคา และการตัดสินใจ ...
  • การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์จากผ้าไหมทอมือ 

   พิชญา ศรีวิเศษ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ. สาขาวิชานวัตกรรมสิ่งทอ, 2566)
   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากผ้าไหมทอมือที่ตกแต่งสำเร็จสะท้อนน้ำ ดำเนินการวิจัยโดยศึกษาสภาวะที่เหมาะสมและสมบัติของผ้าไหมทอมือที่ตกแต่งสำเร็จด้วยสารสะท้อนน้ำสองชนิด ได้แก่ สารสะท้อนน ...
  • การออกแบบชุดมัดย้อมเพื่อการท่องเที่ยวด้วยผ้าฝ้ายและ สีจากแก่นฝางสำหรับ เจนเนอเรชั่น แซท 

   อภิชัย พรมเสมอ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ. สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น, 2565)
   โครงงานนี้ศึกษาการออกแบบชุดมัดย้อมสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยว เจนเนอเรชั่น แซท ด้วยผ้าฝ้าย และสีจากแก่นฝาง วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการย้อมสีผ้ามัดย้อมด้วยสีจากแก่นฝาง รวมทั้งการออกแบบชุดสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยว ...
  • การออกแบบลวดลายผ้าปูโต๊ะด้วยเทคนิคการพิมพ์เพื่อสินค้าที่ระลึกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

   ณัฐจิตร บุญเลี้ยง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ. สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น, 2565)
   โครงงานการออกแบบลวดลายผ้าปูโต๊ะด้วยเทคนิคการพิมพ์เพื่ อเป็นสินค้าที่ ระลึกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์ผ้าปูโต๊ะจากผ้าเส้นใยสังเคราะห์ด้วยเทคนิคการพิมพ์ 2. ...