Now showing items 1-20 of 4259

  • การออกแบบแพตเทิร์นด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับอุตสาหกรรมเสื้อผ้าบุรุษ 

   สุภาพ ศรีวงษา
   ตำราการออกแบบแพตเทิร์นด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับอุตสาหกรรมเสื้อผ้าบุรุษเล่มนี้ มีเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับเสื้อผ้าอุตสาหกรรม การออกแบบแพตเทิร์นด้วยคอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างแพตเทิร์น การปรับขนาดแพตเทิร์น การใส่ชื่อในชิ้นงาน ...
  • การพัฒนาแร่เคโอลิไนต์เพื่อใช้กำจัดสารปนเปื้อนในน้ำมันที่ใช้ทอดแล้ว 

   นิรมล วรสิษฐ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, 2559)
   แร่ดินขาวในประเทศไทยสองแหล่งคือ แหล่งระนองและแหล่งลำปางได้นำมาปรับปรุงคุณภาพ โดยวิธีทางกายภาพร่วมกับวิธีทางเคมีจากนั้นนำมาทดสอบความสามารถในการกำจัดสารปนเปื้อนที่อยู่ใน น้ำมันที่ผ่านการทอดแล้ว การปรับปรุงคุณภาพทางกายภาพทำโดยบด ...
  • รายงานการวิจัย เครื่องประจุแบตเตอรี่สําหรับรถไฟฟ้า ที่มีค่าตัวประกอบ กําลังใกล้เคียงหนึ่งและส่งถ่ายกําลังไฟฟ้าได้สองทิศทาง 

   ชาญฤทธิ ธาราสันติสุข; สรรธพล คุ้มทรัพย์ (สำนักงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, 2559)
   งานวิจัยนี้นําเสนอการแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงสามเฟสแบบฟลู บริดจด้วยเทคนิคการควบคุมวงรอบกระแสแบบสัดส่วนบวกรีโซแนนซ์ (PR current control) กระแสคําสั่งควบคุมบนแกนอ้างอิงนิ่ง(stationary reference frame) ...
  • รายงานการวิจัย การผลิตกรีนดีเซลผ่านปฏิกิริยาดีคาร์บอกซิเลชันโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาแพลเลเดียมบน คาร์บอน : ผลของตัวรองรับคาร์บอนที่มีต่อความว่องไวในการเร่งปฏิกิริยา 

   โครงการวิจัยทุนสนับสนุนงานวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (2559)
   งานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับผลของตัวรองรับคาร์บอนที่มีต่อการเร่งปฏิกิริยาดีคาร์บอกซิเลชัน ของกรดไขมันอิสระด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาแพลเลเดียมบนคาร์บอน (Pd/C) การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยา Pd/C ที่มีปริมาณ Pd 5% โดยน้้าหนักของคาร์บอน ...
  • เครื่องทำกาแฟเย็นกึ่งอัตโนมัติควบคุมผ่าน ARDUINO 

   ณธาร อมรเดชสิทธิเดช (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม. เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, 2563)
   กาแฟเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมของโลกเป็นที่เผยแพร่และเป็นที่รู้จักกันมานานด้วยรสชาติและกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งมีความแตกต่างหลากหลาย การชงกาแฟตามกรรมวิธีแบบโบราณเริ่มต้นจากการหมักบ่มไปจนถึงกระบวนการบดที่ใช้การตำในครกเพื่อทำ ...
  • ภาพข่าว: รอบรั้วการศึกษา: มทร.กรุงเทพประชุมวิชาการ - 

   สยามรัฐ (สยามรัฐ, 2565)
   พิธีเปิดการประชุมวิชาการครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ "Green Innovation and Sustainable Tourism in the Post-Covid-19 Era" และบรรยายพิเศษหัวข้อ "U2T for BCG" โดย รศ.ดร.พิชัย จันทร์มณี รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.กรุงเทพ ...
  • มศว. - ราชภัฏบุรีรัมย์ ปลื้มปิติ คว้ารางวัล Platinum Award รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากงาน "มหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2565 

   bangkok-today.com (บางกอก ทูเดย์, 2565)
   ในปีนี้ วช. ได้พิจารณาคัดเลือกผลงานที่มีกระบวนการนำเสนอที่มีความโดดเด่นในรูปแบบที่หลากหลายและสามารถเชื่อมโยงส่งต่องานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อไปได้ โดยแบ่งผลงานออกเป็น 4 ประเภท และมีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ...
  • สกู๊ปพิเศษ: 'มศว-ราชภัฏบุรีรัมย์' ปลื้มปีติคว้ารางวัล Platinum Award'มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2565' 

   แนวหน้า (แนวหน้า, 2565)
   ในปีนี้ วช. ได้พิจารณาคัดเลือกผลงานที่มีกระบวนการนำเสนอที่มีความโดดเด่นในรูปแบบที่หลากหลายและสามารถเชื่อมโยงส่งต่องานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อไปได้ โดยแบ่ง ผลงานออกเป็น 4 ประเภท และมีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ...
  • ระบบบันทึกการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการนอกเวลา 

   ศรีสุดา สรนันต์ศรี, อาจารย์ที่ปรึกษา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์, 2564)
   ระบบบันทึกการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการนอกเวลา พัฒนาเพื่อบันทึกการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการนอกเวลาที่ผู้ใช้สามารถลงชื่อเข้าใช้ห้องปฏิบัติการนอกเวลาผ่านบัตรอาร์เอฟไอดีที่ลงทะเบียน แก้ไขข้อมูลส่วนตัว แสดงประวัติการเข้าใช้ห้องปฏิบัต ...
  • ระบบส่งเสริมพัฒนาการศึกษาห้องเรียนออนไลน์ 

   ชัชพงศ์ อินปนาม; พาทิศ อินทโฉม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์, 2564)
   โครงงานเรื่องระบบส่งเสริมพัฒนาการศึกษาห้องเรียนออนไลน์ โดยกูเกิลคลาสรูมเป็นหนึ่งในโปรแกรมประยุกต์บนเว็บของกูเกิลที่รวบรวมการให้บริการที่สำคัญต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางหนึ่ง ...
  • ผลของตัวแปรที่มีตอการสังเคราะห์เอทิลแลกเทตผ่านปฏิกิริยา เอสเทอริฟิเคชั่น 

   ณัฐทริกา เสาวพาน; ปียธิดา ปาระวงศ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเคมี, 2564)
   การพัฒนาและการผลิตที่มากขึ้นของอุตสาหกรรมบโอเอทานอล ทำให้มีปริมาณเอทานอล เป็นจำนวนมากที่ล้นตลาดภายในประเทศ ซึ่งเอทานอลเป็นวัตถุดิบที่สามารถนำไปเป็นส่วนผสมในน้ำมันเพื่อใช้สำหรับเป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ และการผลิตสารเคม ...
  • ระบบจัดการการผลิตหมวกนิรภัย กรณีศึกษา บริษัท แม็กนั่ม วาไรตี้ จำกัด 

   กวิสรา วิโยคม; ภาวิดา เจริญฤทธิรงค์; สุจิตรา ผุยวงษ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาระบบสารสนเทศ, 2564)
   โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำระบบจัดการการผลิตหมวกนิรภัย กรณีศึกษา บริษัท แม็กนั่ม วาไรตี้ จำกัด และเพื่อประเมินความพึงพอใจจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งาน ระบบบริหาร จัดการการผลิตพัฒนาตามหลักการพัฒนาระบบ โดยฟังก์ชันประกอบด้วย ...
  • ระบบรับจองคิว กรณีศึกษา ร้านเพ็ญเสริมสวย 

   ณัชพล ยอดใจดี; ณัฏฐพล ฉัตรแก้วโกวิท; ปนัดดา ภูมิลำเนา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาระบบสารสนเทศ, 2564)
   โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำระบบรับจองคิวการบริการให้กับร้านเพ็ญเสริมสวย เพื่อลดจำนวนคนไปรอคิวที่ร้าน เพื่อลดวามแออัด และเพื่อลดจำนวนความหนาแน่นในการใช้บริการ โดยกลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ...
  • ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ออนไลน์ บริษัท ออเร้นจ์ เทคโนโลยี โซลูชัน จำกัด 

   ชนวีร์ นาทอง; ภานุพงศ์ พรมเจริญ; ภิญญาพัชญ์ แจ่มแสง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาระบบสารสนเทศ, 2564)
   โครงงานนี้เป็นการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบงานร้านขายเฟอร์นิเจอร์ออนไลน์ ของบริษัท ออเร้นจ์ เทคโนโลยี โซลูชัน จำกัด ให้ลูกค้าหรือผู้ใช้งานได้ใช้งานอย่างสะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการใช้งาน พร้อมทั้งระบบจ ...
  • ระบบบริหารการออกงานอีเวนต์สำหรับธุรกิจฟู้ดทรัค กรณีศึกษา ร้านละมุนลิ้น 1988 

   ภาณุวัฒน์ พันธ์พิทักษ์; วรันธร เจตนาวิทยวุฒิ; อนวัช มั่งสวัสดิ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาระบบสารสนเทศ, 2564)
   โครงงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริหารการออกงานอีเวนต์ สำหรับธุรกิจฟู้ดทรัค กรณีศึกษา ร้านละมุนลิ้น 1988 ให้มีความสะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการใช้งานรวมถึงแก้ปัญหาความล่าช้าในการทำงานของระบบเดิมในการพัฒนาระบบ ...
  • ระบบจัดการทัวร์นาเมนต์ ของชมรมอีสปอร์ต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

   บดิณษ์เดชา ปิ่นอนงค์; รุ้งธิดา ริมสิทธิวังโส; วรพงษ์ เต็มดวง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาระบบสารสนเทศ, 2564)
   โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบจัดการทัวร์นาเมนต์อย่างเป็นทางการให้กับชมรมอีสปอร์ต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อระบบจัดการทัวร์นาเมนต์ ของชมรมอีสปอร์ต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช ...
  • ระบบแจ้งเตือนการรับส่งผ้าผ่านโปรแกรมไลน์สำหรับร้านซักรีด กรณีศึกษา ร้านวันทนาซักรีด 

   จตุพร อะภัยโส; บุษรา อดุลย์ชัยโรจน์; สุภาณี อุตตะมะ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาระบบสารสนเทศ, 2564)
   โครงงานฉบับนี้ เป็นการสร้างระบบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาระบบแจ้งเตือนการรับส่งผ้าผ่านโปรแกรมไลน์สำหรับร้านซักรีด กรณีศึกษา ร้านวันทนาซักรีด ให้สะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการใช้งานมากขึ้น การสร้างระบบ ผู้พัฒนาใช้แนวทางพัฒนา ...
  • แอปพลิเคชันเลทมีอิน กรณีศึกษา ออคตากอน อินเทอร์แอคทีฟ จำกัด 

   กนกพร รักดี; ศิริยากร ศิริสมบัติ; อณุชาติ เอิบโชคชัย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาระบบสารสนเทศ, 2564)
   โครงงานนี้เป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันเลทมีอิน กรณีศึกษา บริษัท ออคตากอน อินเทอร์แอคทีฟ จำกัด ให้ลูกบ้านของคอนโดมิเนียม หรือผู้ใช้งาน ได้ใช้งานอย่างสะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการใช้งาน พร้อมทั้งร ...
  • ระบบจัดการร้านอาหารผิงอันติ่มซ่ำ กรณีศึกษา ที.เอส.ฟู้ด 

   ภรัณยู สว่างศรี; ภัทรพร สกุลอ่า; สุพิชญา ใสสี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาระบบสารสนเทศ, 2564)
   โครงงานนี้เป็นการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันมีวัตถุประสงค์ เพื่อระบบจัดการร้านอาหารผิงอันติ่มซำ กรณีศึกษา ที.เอส.ฟู้ด ให้ผู้ใช้งานได้ใช้งานอย่างสะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการใช้งาน พร้อมทั้งระบบจัดการเว็บแอปพลิเคชัน และประเมินความพึง ...
  • ระบบการบริหารงานสินค้าคงคลังเพื่อแนะนำการสั่งซื้อ กรณีศึกษา บริษัท วี แอนด์ พี เอ็กซแพนด์ เมททัล จำกัด 

   กัญญาภัค ไทรนิ่มนวล; ดวงกมล พิกุลขาว; ปฏิมา เมืองรอด (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาระบบสารสนเทศ, 2564)
   โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานสินค้าคงคลังเพื่อแนะนำการสั่งซื้อให้กับ บริษัท วี แอนด์ พี เอ็กซแพนด์ เมททัล จำกัด และเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญ และผู้ใช้งาน ระบบการบริหารงานสินค้าคงคลังเพื ...