Recent Submissions

 • ระบบบริหารจัดการคำสั่งผลิต กรณีศึกษา ดุลภากรฟาร์มเค้ก 

  วัชรากร จงชิดกลาง; พิมพ์ชนก ปานห่วง; แสงรวี แก้วขาว (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาระบบสารสนเทศ, 2563)
  โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำระบบบริหารจัดการคำสั่งผลิต กรณีศึกษา ดุลภากรฟาร์มเค้ก และเพื่อประเมินความพึงพอใจจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งาน ระบบบริหารจัดการคำสั่งผลิตพัฒนาตามหลักการพัฒนาระบบ Systems Development Life Cycle ...
 • การพัฒนาระบบบริหารการจัดการสินค้า กรณีศึกษา บริษัท โอโลนซ่า จำกัด 

  ณัฐสุดา เพิ่มขึ้น; มัณฑนา ทวีพูล; อาจรีย์ พึ่งเกษม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาระบบสารสนเทศ, 2563)
  โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริหารการจัดการสินค้า กรณีศึกษา บริษัท โอโลนซ่า จำกัด และประเมินความพึงพอใจระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ และผู้ใช้งาน โดยระบบจะประกอบด้วย ฟังก์ชันการทำงานต่างๆ ดังนี้ ฟังก์ชันกำหนดสิทธิ์การเข้ ...
 • ระบบจัดการคลังสินค้าเพื่อการผลิต กรณีศึกษา บริษัท พี.อี เปเปอร์ จำกัด 

  มงคลชัย จันสุระ; ณัฐภรณ์ วังสตุรค; อัจฉริยา บัณฑิตษร (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาระบบสารสนเทศ, 2563)
  โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำระบบจัดการคลังสินค้าเพื่อการผลิต ให้กับบริษัทการขายกระดาษ กรณีศึกษา บริษัท พี.อี เปเปอร์ จำกัด และเพื่อประเมินความพึงพอใจจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งาน ระบบจัดการคลังสินค้าเพื่อการผลิต ...
 • ระบบแจ้งและติดตามงานซ่อมบำรุง กรณีศึกษา ฝ่ายอาคารสถานที่ กองกลาง มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

  ธนกฤต ไวทยประสาน; พุฒิพัฒน์ บุญทับ; ศิริรัตน มั่นสติ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาระบบสารสนเทศ, 2563)
  โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำระบบแจ้งและติดตามงานซ่อมบำรุงให้กับ ฝ่ายอาคารสถานที่ กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพและเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งานหลังการพัฒนาระบบแจ้งและติดตามงานซ่อมบำรุง ...
 • ระบบจัดการขายเสื้อผ้า กรณีศึกษาร้าน มาเฟีย โครธธิง 

  ณัฐชนน สวัสดิ์ทับ; ณัชพล กาละพันธ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาระบบสารสนเทศ, 2563)
  โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบจัดการขายเสื้อผ้า กรณีศึกษาร้าน มาเฟีย โครธธิง และเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งาน ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้พัฒนาตามหลักการพัฒนาระบบทฤษฎี SDLC (Systems Development Life ...
 • ระบบติดตามโครงการ กรณีศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

  ชลธิชา ปานนาค; รัชตวรรณ ไชยมงคล; อภิวัฒน์ เอื้อประยูร (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาระบบสารสนเทศ, 2563)
  โครงงานฉบับนี้ เป็นการพัฒนาระบบบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบติดตามโครงการ กรณีศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ให้สะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการใช้งาน และนำเสนอข้อมูลให้มีความสะดวกถูกต้องและรวดเร็ว ...
 • ระบบงานบริหารพื้นที่จัดเก็บสินค้า 

  กิตติพงศ์ เปรมสุกาญจน์; ดิชพล คงสวัสดิ์; ปัทมาภรณ์ เลิศบันลือศักดิ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาระบบสารสนเทศ, 2563)
  โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบงานบริหารพื้นที่จัดเก็บสินค้า โดยใช้โปรแกรมซับไลม์ ในการพัฒนาระบบ ใช้โปรแกรมเอสคิวแอล เซิฟเวอร์เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล มี ลำดับ การพัฒนาไปตามวัฎจักรการพัฒนาระบบงาน เอชดีแอลซี ...
 • ระบบการจัดการวัตถุดิบ โดยใช้เทคนิค BOM กรณีศึกษา ร้านชามโอชา 

  ธนากร เดชกล้าหาญ; ณรงค์ฤทธิ์ เสมแดง; ชัชวาลย์ พุทธิปัญญาภรณ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาระบบสารสนเทศ, 2563)
  โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบการจัดการวัตถุดิบ โดยใช้เทคนิค BOM กรณีศึกษา ร้านชามโอชา และเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งานระบบที่พัฒนาขึ้นนี้พัฒนาตามหลักวัฎจักรการพัฒนา ระบบงาน (Systems Development ...
 • ระบบกำหนดคิวอาร์โค้ดสำหรับรายการครุภัณฑ์ กรณีศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลกรุงเทพ 

  ณัฐธีร์ รัฐรวีชัยยศ; ฐิติวุฒิ หรรษาจรูญโรจน์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาระบบสารสนเทศ, 2563)
  โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบกำหนดคิวอาร์โค้ดสำหรับรายการครุภัณฑ์ กรณีศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อระบบการจัดการระบบกำหนดคิวอาร์โค้ดสำหรับรายการครุภัณฑ์ ...
 • ระบบนับน้ำหนักมะม่วง โดยใช้อุปกรณ์อินเทอร์เน็ต ออฟธิงส์ กรณีศึกษา ร้านมะม่วงยายสั้น 

  จิรายุ เล้าจันทร์ลอย; ณัฐวัฒน์ แก้วอ่วม; เสนีย์ พจน์เสนีย์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาระบบสารสนเทศ, 2563)
  โครงงานฉบับนี้ เป็น ระบบ นับน้ำหนัก มะมวงโดยใช้อุปกรณ์อินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ กรณีศึกษา ร้านมะม่วงยายสั้น เพื่อช่วยอานวยความสะดวกในการใช้งานแก่เจ้าของร้านการพัฒนา ระบบผู้พัฒนาใช้แนวทางการพัฒนา ระบบ คือ กาหนดปัญหา และศึกษาระบบ ...
 • ระบบจัดการคลังวัสดุ กรณีศึกษา ร้านเสมาแกลเลอรี่ 

  เชิงชาย สุวรรณกูฏ, อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาระบบสารสนเทศ, 2563)
  โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนักพัฒนาระบบจัดการวัสดุคงคลังเพื่อสนับสนุนการรับงานกรอบรูป กรณีศึกษา ร้านเสมาแกลเลอรี่ ได้ทำการศึกษาระบบและปัญหา เพื่อนำไปทำเป็นแนวทางการปรับปรุงพัฒนาระบบจัดการวัสดุคงคลังให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ...
 • ระบบลงลายมือชื่อเข้าสอบ กรณีศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

  นวัตกรณ์ สมบุญมา; สุรวุฒิ มีจิตร; ศุภกร ยลอารีย์ (2563)
  โครงงานฉบับนี้ เป็นระบบลงลายมือชื่อเข้าสอบ กรณีศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เพื่ออ านวยความสะดวกรวดเร็ว และง่ายต่อการใช้งาน และสามารถจัดทำรายงานเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้าสอบและขาดสอบได้อย่างถูกต้อง ...
 • ระบบจัดการพิธีกงเต็ก กรณีศึกษา พุทธสมาคมหน่ำไฮ่ 

  กิตติศักฬิ์ ศิริวาจา; พงศกร ตั้งสิริพัฒนา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาระบบสารสนเทศ, 2563)
  โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบจัดการพิธีกงเต็ก กรณีศึกษา พุทธสมาคมหน่ำไฮ่ และเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งาน ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้พัฒนาตามหลักการพัฒนาระบบทฤษฎี SDLC (Systems Development Life Cycle) ...
 • ระบบจัดการเพาะปลูกไม้ประดับ กรณีศึกษา ธุรกิจการเกษตร อะคา ฟลอร่า 

  จรรยาพร รอดน้อย; สุรวุฒิ ดิษฐป้อม; อภิสิทธิ์ ห่วงเอี่ยม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาระบบสารสนเทศ, 2563)
  โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำระบบจัดการเพาะปลูกไม้ประดับให้กับ ธุรกิจการเกษตร อะคา ฟลอร่า และเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งานหลังการพัฒนาระบบจัดการเพาะปลูกไม้ประดับ ของธุรกิจการเกษตร อะคา ฟลอร่า ...
 • ระบบบริการกำจัดปลวก กรณีศึกษา บริษัทคลองหลวง เพสท์ คอนโทรล เซอร์วิส จำกัด 

  กัญยาณี รัตนศิลป์ชัย; พิพัฒน์ วงสนิท; อภิญญา กระจ่างวรรณ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาระบบสารสนเทศ, 2563)
  โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริการกำจัดปลวก กรณีศึกษา บริษัท คลองหลวง เพสท์ คอนโทรล เซอร์วิส จำกัด และประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งานระบบ โดยระบบจะประกอบด้วยการทำงานเกี่ยวกับการจัดการผู้ใช้ระบบ ...
 • ระบบการจัดการสั่งงานพิมพ์ออนไลน์ กรณีศึกษา บริษัท แรบบิท 4 พริ้นท์ จำกัด 

  ศิรินทร์ทิพย์ จิ๋วประหัส; โสมอุษา เทพโพธิ์พันธ์; อภิญญา หล่อศิริเวช (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาระบบสารสนเทศ, 2563)
  โครงงานฉบับนี้เป็นการพัฒนาระบบการจัดการสั่งงานพิมพ์ออนไลน์ กรณีศึกษา บริษัท แรบ บิท4พริ้นท์ จำกัด เพื่อพัฒนาระบบสั่งงานพิมพ์ออนไลน์ให้ใช้งานง่าย และอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าและเจ้าของกิจการในการจัดการเกี่ยวกับการสั่งงาน ...
 • แบบจำลองเครื่องมือไล่นกอัตโนมัติในนาข้าว กรณีศึกษา นาข้าวหงษ์โต 

  ณิชนันทน์ เจียงวัฒนชัยกุล; ประภาพร เรืองขจร; ศิริโชติ ประวรรณรัมย์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาระบบสารสนเทศ, 2563)
  โครงงานฉบับนี้ เป็นการพัฒนาการตรวจจับวัตถุโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำแบบจำลองเครื่องมือไล่นกอัตโนมัติในนาข้าว กรณีศึกษา นาข้าวหงษ์โต ให้ไล่นกออกไปจากบริเวณนาข้าวและเพิ่มความสะดวกแก่เกษตรกรผู้พัฒนาใช้บอร์ด Raspberry Pi 3B+ ...
 • การพัฒนาบทเรียนช่วยสอนวรรณคดี ตอน สุดสาครผจญภัย โดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม กรณีศึกษา โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ 

  เชนชานิต ไชยดา; ชาตรี บัวงาม; ณัฐพล ปรางค์ทองคำ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาระบบสารสนเทศ, 2563)
  โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียนที่ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม ในการนำเสนอภาพประกอบแบบสามมิติและเพื่อวัดผลการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียน ที่เรียนด้วยบทเรียนที่ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม ในการนำเสนอภาพป ...
 • สื่อเกมที่ให้ความรู้เบื้องต้นของการเขียนโปรแกรม กรณีศึกษา หลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 

  ธีราทร อริยมงคลเลิศ; ยศสุนทร ศรีสมศักดิ์; ศุภชัย วิเศษ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาระบบสารสนเทศ, 2563)
  โครงการฉบับนี้ เป็นการพัฒนาเกมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสื่อเกมที่ให้ความรู้เบื้องต้นของการเขียนโปรแกรม กรณีศึกษา หลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ใช้เป็นสื่อกลางในการสร้างความรู้และศึกษาความพึงพอใจของเรียน ...
 • ระบบทะเบียนครุภัณฑ์ กรณีศึกษา คณะบริหารธรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

  ณฐชัย รุ่งแสง; ธีระภัทร์ อินทร์แผน; วีรภัทร มาฤทธิ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาระบบสารสนเทศ, 2563)
  โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบทะเบียนครุภัณฑ์ กรณีศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อระบบการจัดการ ระบบทะเบียนครุภัณฑ์ กรณีศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเ ...

View more