Recent Submissions

 • พื้นฐานทางสุนทรียศาสตร์การรับรู้ และคุณค่าความงาม 

  เจียมจันทร์ จันทร์คงหอม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย, 2566)
  ตำราพื้นฐานทางสุนทรียศาสตร์การรับรู้ และคุณค่าความงามฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของ เนื้อหารายวิชาสุนทรียะแห่งชีวิต (Aesthetic Appreciation) รหัสวิชา 1-151-1003 ใช้ประกอบการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ และนักศึกษา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ...
 • การใช้ลวดลายไทยและการใช้สีในงานประดิษฐ์ 

  กมลวรรณ สีใส (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์. ภาควิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และออกแบบงานประดิษฐ์. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา, 2566)
  หนังสือ การใช้ลวดลายไทยและการใช้สีในงานประดิษฐ์ ที่ผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้น พิมพ์ครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2566 มีเนื้อหาประกอบด้วย 7 บท ได้แก่ บทที่ 1 บทนำ เป็นเรื่องเกี่ยวกับคหกรรมและงานประดิษฐ์ งานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย ...
 • ลอยกระทง ‘รักษ์สายน้ำสิ่งแวดล้อม’ สร้างสรรค์ประณีต ‘วัสดุธรรมชาติ’ 

  Unknown author (เดลินิวส์ออนไลน์, 2565-11-07)
  การประดิษฐ์กระทง นำกระทงใหญ่น้อยลอยลงในสายนํ้า ควรเป็นกระทงที่รักษ์สิ่งแวดล้อมย่อยสลายได้ง่าย ทั้งนี้นำไอเดียกระทงธรรมชาติ นำเรื่องน่ารู้การประดิษฐ์กระทงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย อาจารย์จักรพันธ์ รูปงาม หัวหน้าสาขาวิ ...
 • จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย เพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

  วัชรวิชญ์ วิยาภรณ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลกรุงเทพ. คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาต่างประเทศและอุตสาหกรรมการบริการ สาขาการท่องเที่ยว, 2565)
  ตำราเล่มนี้ผู้จัดทำได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 1-250-006 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม (Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel) ซึ่งเป็นกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ...
 • "มทร.กรุงเทพ" จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี 

  สยามรัฐออนไลน์ (สยามรับออนไลน์, 2565-10)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รศ.ดร.พิชัย จันทร์มณี ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยมีพิธีบำเพ็ญกุศล เจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ...
 • ภาพข่าว: สนับสนุน 

  ทันหุ้น (ทันหุ้น, 2565-09-26)
  ชาญวุฒิ มีพลอย กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท คิวโซลาร์ 1 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ.คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ หรือ QTC ได้มอบทุนสนับสนุน 50,000 บาท เพื่อการวิจัยและพัฒนาให้กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • การทำแบบตัดและตัดเย็บชุดไทยพระราชนิยม 

  จุฬาลักษณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์. ภาควิชาแฟชั่นและออกแบบเครื่องแต่งกาย. สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น, 2565)
  ตำราการทำแบบตัดและตัดเย็บชุดไทยพระราชนิยมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในรายวิชาการทำแพตเทิร์นและตัดเย็บชุดไทย ซึ่งมีเนื้อหาสาระความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชุดไทยพระราชนิยม การเลือกผ้า ...
 • ภาพข่าว: รอบรั้วการศึกษา: มทร.กรุงเทพประชุมวิชาการ - 

  สยามรัฐ (สยามรัฐ, 2565)
  พิธีเปิดการประชุมวิชาการครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ "Green Innovation and Sustainable Tourism in the Post-Covid-19 Era" และบรรยายพิเศษหัวข้อ "U2T for BCG" โดย รศ.ดร.พิชัย จันทร์มณี รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.กรุงเทพ ...
 • มศว. - ราชภัฏบุรีรัมย์ ปลื้มปิติ คว้ารางวัล Platinum Award รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากงาน "มหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2565 

  bangkok-today.com (บางกอก ทูเดย์, 2565)
  ในปีนี้ วช. ได้พิจารณาคัดเลือกผลงานที่มีกระบวนการนำเสนอที่มีความโดดเด่นในรูปแบบที่หลากหลายและสามารถเชื่อมโยงส่งต่องานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อไปได้ โดยแบ่งผลงานออกเป็น 4 ประเภท และมีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ...
 • สกู๊ปพิเศษ: 'มศว-ราชภัฏบุรีรัมย์' ปลื้มปีติคว้ารางวัล Platinum Award'มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2565' 

  แนวหน้า (แนวหน้า, 2565)
  ในปีนี้ วช. ได้พิจารณาคัดเลือกผลงานที่มีกระบวนการนำเสนอที่มีความโดดเด่นในรูปแบบที่หลากหลายและสามารถเชื่อมโยงส่งต่องานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อไปได้ โดยแบ่ง ผลงานออกเป็น 4 ประเภท และมีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ...
 • ภาพข่าว: ร่วมมือ 

  เดลินิวส์ (เดลินิวส์, 2565-03-22)
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อตรวจสอบและป้องกันการลอกเลียนวรรณก ...
 • พัฒนา "อักขราวิสุทธิ์" สกัดคัดลอกวิทยานิพนธ์ 

  ไทยรัฐ (ไทยรัฐ, 2565-03-17)
  รศ.ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า จุฬาฯพร้อมด้วย ดร.วรินธร สงคศิริ ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รก.รอง ผอ.สำนักงา ...
 • จุฬาฯ ร่วมมือกับ มจธ. และ สวทช. แก้ปัญหาการลอกเลียนวรรณกรรม 

  แนวหน้า (แนวหน้า, 2565-03-17)
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อตรวจสอบและป้องกันการลอกเลียนวร ...
 • เปิดงานสัมมนาวิชาการนวัตกรรมกลุ่มเทคโนโลยีราชมงคล 

  banmuang.co.th (banmuang.co.th, 2565-07-08)
  ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มอบหมายให้ รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด ในฐานะประธานคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการสัมมนาวิ ...
 • สศร. ร่วมสืบสานพระราชปณิธานฯ ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสังคมไทย พัฒนาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

  สยามรัฐ (สยามรัฐ, 2565-06)
  "โครงการพัฒนาผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้" และ"โครงการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย"(Contemporary Fashion Competition 2022) ภายใต้แนวคิด "ไทยใส่สบาย" ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนด้านการออกแบบแฟชั่นด้วยผ้าไทย โดยผนึกกำลังเครือข่ ...
 • การใช้ลวดลายไทยและการใช้สีในงานประดิษฐ์ 

  กมลวรรณ สีใส (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา, 2565)
  หนังสือ การใช้ลวดลายไทยและการใช้สีในงานประดิษฐ์ ที่ผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้นมีเนื้อหาประกอบด้วย 6 บท ได้แก่ บทที่ 1 บทนำ เป็นเรื่องเกี่ยวกับคหกรรมและงานประดิษฐ์ บทที่ 2 องค์ประกอบในการออกแบบลวดลาย เป็นเรื่องของจุด เส้น ...
 • คอลัมน์ เดลินิวส์วาไรตี้: 'สกัดสี' สวยละมุนย้อมผืนผ้า สีจากพืช'วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร' 

  เดลินิวส์; พงษ์พรรณ บุญเลิศ (เดลินิวส์, 2565-06-15)
  พงษ์พรรณ บุญเลิศ สีสวยจากธรรมชาติมีหลากสีสันซึ่งโดยหลักได้จากพืช สัตว์และแร่ธาตุ สำหรับสีละมุน สีสวยจาก "พืช"นอกจากนำมาใช้กับอาหาร ใช้ในงานจิตรกรรม ยังนำมาเป็นสีย้อมเพิ่มความงาม สร้างเอกลักษณ์ให้กับผืนผ้า ... ...
 • RAM ลั่นแผนครึ่งปีหลังเปิดรพ.รามคำแหง2ขยายศูนย์แม่และเด็ก 

  ข่าวหุ้น (ข่าวหุ้น, 2565-06-10)
  RAM ไม่หวั่นรายได้โควิด-19 ขาลง ชูผู้ป่วยโรคแทรกซ้อนและโรคเรื้อรังฟื้น ลั่นครึ่งปีหลังเตรียมเปิด รพ.รามคำแหง 2 พร้อมขยายศูนย์แม่และเด็ก อีก 59 เตียง นายแพทย์พิชญ สมบูรณสิน ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทโรงพย ...
 • ภาพข่าว 

  ไทยรัฐ (2565-06-10)
  รศ.ดร.พิชัย จันทร์มณี รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นำบุคลากร ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี.
 • '9 ราชมงคล' รวมทัพ ขานรับ 'อว.' เรียนข้ามมหาวิทยาลัยสานต่อธนาคารหน่วยกิตดิจิทัล 

  สยามรัฐ (สยามรัฐ, 2565-06-06)
  ..อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการหารือข้อราชการ และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกับอธิการบดี ทั้ง 9 แห่ง คือ มทร.ธัญบุรี มทร.กรุงเทพ มทร.ตะวันออก ...

View more