Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • เครื่องทำกาแฟเย็นกึ่งอัตโนมัติควบคุมผ่าน ARDUINO 

  ณธาร อมรเดชสิทธิเดช (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม. เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, 2563)
  กาแฟเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมของโลกเป็นที่เผยแพร่และเป็นที่รู้จักกันมานานด้วยรสชาติและกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งมีความแตกต่างหลากหลาย การชงกาแฟตามกรรมวิธีแบบโบราณเริ่มต้นจากการหมักบ่มไปจนถึงกระบวนการบดที่ใช้การตำในครกเพื่อทำ ...
 • ระบบบันทึกการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการนอกเวลา 

  ศรีสุดา สรนันต์ศรี, อาจารย์ที่ปรึกษา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์, 2564)
  ระบบบันทึกการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการนอกเวลา พัฒนาเพื่อบันทึกการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการนอกเวลาที่ผู้ใช้สามารถลงชื่อเข้าใช้ห้องปฏิบัติการนอกเวลาผ่านบัตรอาร์เอฟไอดีที่ลงทะเบียน แก้ไขข้อมูลส่วนตัว แสดงประวัติการเข้าใช้ห้องปฏิบัต ...
 • ระบบส่งเสริมพัฒนาการศึกษาห้องเรียนออนไลน์ 

  ชัชพงศ์ อินปนาม; พาทิศ อินทโฉม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์, 2564)
  โครงงานเรื่องระบบส่งเสริมพัฒนาการศึกษาห้องเรียนออนไลน์ โดยกูเกิลคลาสรูมเป็นหนึ่งในโปรแกรมประยุกต์บนเว็บของกูเกิลที่รวบรวมการให้บริการที่สำคัญต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางหนึ่ง ...
 • ผลของตัวแปรที่มีตอการสังเคราะห์เอทิลแลกเทตผ่านปฏิกิริยา เอสเทอริฟิเคชั่น 

  ณัฐทริกา เสาวพาน; ปียธิดา ปาระวงศ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเคมี, 2564)
  การพัฒนาและการผลิตที่มากขึ้นของอุตสาหกรรมบโอเอทานอล ทำให้มีปริมาณเอทานอล เป็นจำนวนมากที่ล้นตลาดภายในประเทศ ซึ่งเอทานอลเป็นวัตถุดิบที่สามารถนำไปเป็นส่วนผสมในน้ำมันเพื่อใช้สำหรับเป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ และการผลิตสารเคม ...
 • ระบบจัดการการผลิตหมวกนิรภัย กรณีศึกษา บริษัท แม็กนั่ม วาไรตี้ จำกัด 

  กวิสรา วิโยคม; ภาวิดา เจริญฤทธิรงค์; สุจิตรา ผุยวงษ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาระบบสารสนเทศ, 2564)
  โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำระบบจัดการการผลิตหมวกนิรภัย กรณีศึกษา บริษัท แม็กนั่ม วาไรตี้ จำกัด และเพื่อประเมินความพึงพอใจจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งาน ระบบบริหาร จัดการการผลิตพัฒนาตามหลักการพัฒนาระบบ โดยฟังก์ชันประกอบด้วย ...
 • ระบบรับจองคิว กรณีศึกษา ร้านเพ็ญเสริมสวย 

  ณัชพล ยอดใจดี; ณัฏฐพล ฉัตรแก้วโกวิท; ปนัดดา ภูมิลำเนา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาระบบสารสนเทศ, 2564)
  โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำระบบรับจองคิวการบริการให้กับร้านเพ็ญเสริมสวย เพื่อลดจำนวนคนไปรอคิวที่ร้าน เพื่อลดวามแออัด และเพื่อลดจำนวนความหนาแน่นในการใช้บริการ โดยกลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ...
 • ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ออนไลน์ บริษัท ออเร้นจ์ เทคโนโลยี โซลูชัน จำกัด 

  ชนวีร์ นาทอง; ภานุพงศ์ พรมเจริญ; ภิญญาพัชญ์ แจ่มแสง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาระบบสารสนเทศ, 2564)
  โครงงานนี้เป็นการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบงานร้านขายเฟอร์นิเจอร์ออนไลน์ ของบริษัท ออเร้นจ์ เทคโนโลยี โซลูชัน จำกัด ให้ลูกค้าหรือผู้ใช้งานได้ใช้งานอย่างสะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการใช้งาน พร้อมทั้งระบบจ ...
 • ระบบบริหารการออกงานอีเวนต์สำหรับธุรกิจฟู้ดทรัค กรณีศึกษา ร้านละมุนลิ้น 1988 

  ภาณุวัฒน์ พันธ์พิทักษ์; วรันธร เจตนาวิทยวุฒิ; อนวัช มั่งสวัสดิ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาระบบสารสนเทศ, 2564)
  โครงงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริหารการออกงานอีเวนต์ สำหรับธุรกิจฟู้ดทรัค กรณีศึกษา ร้านละมุนลิ้น 1988 ให้มีความสะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการใช้งานรวมถึงแก้ปัญหาความล่าช้าในการทำงานของระบบเดิมในการพัฒนาระบบ ...
 • ระบบจัดการทัวร์นาเมนต์ ของชมรมอีสปอร์ต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

  บดิณษ์เดชา ปิ่นอนงค์; รุ้งธิดา ริมสิทธิวังโส; วรพงษ์ เต็มดวง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาระบบสารสนเทศ, 2564)
  โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบจัดการทัวร์นาเมนต์อย่างเป็นทางการให้กับชมรมอีสปอร์ต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อระบบจัดการทัวร์นาเมนต์ ของชมรมอีสปอร์ต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช ...
 • ระบบแจ้งเตือนการรับส่งผ้าผ่านโปรแกรมไลน์สำหรับร้านซักรีด กรณีศึกษา ร้านวันทนาซักรีด 

  จตุพร อะภัยโส; บุษรา อดุลย์ชัยโรจน์; สุภาณี อุตตะมะ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาระบบสารสนเทศ, 2564)
  โครงงานฉบับนี้ เป็นการสร้างระบบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาระบบแจ้งเตือนการรับส่งผ้าผ่านโปรแกรมไลน์สำหรับร้านซักรีด กรณีศึกษา ร้านวันทนาซักรีด ให้สะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการใช้งานมากขึ้น การสร้างระบบ ผู้พัฒนาใช้แนวทางพัฒนา ...
 • แอปพลิเคชันเลทมีอิน กรณีศึกษา ออคตากอน อินเทอร์แอคทีฟ จำกัด 

  กนกพร รักดี; ศิริยากร ศิริสมบัติ; อณุชาติ เอิบโชคชัย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาระบบสารสนเทศ, 2564)
  โครงงานนี้เป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันเลทมีอิน กรณีศึกษา บริษัท ออคตากอน อินเทอร์แอคทีฟ จำกัด ให้ลูกบ้านของคอนโดมิเนียม หรือผู้ใช้งาน ได้ใช้งานอย่างสะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการใช้งาน พร้อมทั้งร ...
 • ระบบจัดการร้านอาหารผิงอันติ่มซ่ำ กรณีศึกษา ที.เอส.ฟู้ด 

  ภรัณยู สว่างศรี; ภัทรพร สกุลอ่า; สุพิชญา ใสสี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาระบบสารสนเทศ, 2564)
  โครงงานนี้เป็นการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันมีวัตถุประสงค์ เพื่อระบบจัดการร้านอาหารผิงอันติ่มซำ กรณีศึกษา ที.เอส.ฟู้ด ให้ผู้ใช้งานได้ใช้งานอย่างสะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการใช้งาน พร้อมทั้งระบบจัดการเว็บแอปพลิเคชัน และประเมินความพึง ...
 • ระบบการบริหารงานสินค้าคงคลังเพื่อแนะนำการสั่งซื้อ กรณีศึกษา บริษัท วี แอนด์ พี เอ็กซแพนด์ เมททัล จำกัด 

  กัญญาภัค ไทรนิ่มนวล; ดวงกมล พิกุลขาว; ปฏิมา เมืองรอด (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาระบบสารสนเทศ, 2564)
  โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานสินค้าคงคลังเพื่อแนะนำการสั่งซื้อให้กับ บริษัท วี แอนด์ พี เอ็กซแพนด์ เมททัล จำกัด และเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญ และผู้ใช้งาน ระบบการบริหารงานสินค้าคงคลังเพื ...
 • ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษา ทีเอสฟู้ด 

  ธนาธิป พรชัยชนะกิจ; ศรัณย์กรณ์ ทิศานุรักษ์; อธิวัชร์ ประเทพ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาระบบสารสนเทศ, 2564)
  โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษา ทีเอสฟู้ด และประเมินความพึงพอใจ ของผู้ใช้ต่อระบบบริหารจัดการคลังสินค้า โดยกลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป ...
 • ระบบรับซื้อ-ขายโทรศัพท์มือถือ มือ 2 กรณีศึกษา ร้านมือถือ OK โมบายช็อป 

  ชลธิศ ไหลมา; ศุภวัฒน์ วินิจเจริญศรี; เสาวภา ใยทอน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาระบบสารสนเทศ, 2564)
  โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำระบบรับซื้อ-ขายโทรศัพท์มือถือ มือ 2 และเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งานหลังการพัฒนาระบบรับซื้อ-ขายโทรศัพท์มือถือ โดยระบบจะประกอบด้วย กำหนดสิทธิ์พนักงาน ข้อมูลพนักงาน ...
 • การพัฒนาเกม GMP (GOOD MANUFACTURING PRACTICE) บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

  ชนาธิป จันต๊ะมูล; ณัฏฐณิชา บำรุงชาติ; ปฐมพร ฤทธิโยธิน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาระบบสารสนเทศ, 2564)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ได้จัดทำบอร์ดเกมการศึกษา (MP ขึ้นมา เพื่อให้บุคคลทั่วไปเข้าใจในหลักเกณฑ์ และวิธีการผลิตอาหารให้ ปลอดภัยได้อย่างง่ายดายและสนุกสนาน แต่เนื่องจาก ...
 • ระบบการจัดการการแข่งขันฟุตบอล กรณีศึกษา สนามฟุตบอลจัมโบ้คิ๊ก 

  ณัฏฐา กงทอง; ธิดารัตน์ ผลประเสริฐ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาระบบสารสนเทศ, 2564)
  โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการจัดการการแข่งขันฟุตบอล กรณีศึกษา สนาม ฟุตบอลจัมโบ้คิ๊ก การพัฒนาระบบ ด้วยโปรแกรมแบบเว็บแอพพลิเคชัน โดยนำเครื่องมือโปรแกรมวิชวลสตูดิโอ และโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลเฮลอีไอดีไอ เอลคิวแอล ...
 • ระบบบริหารการใช้งานยานพาหนะ กรณีศึกษา แผนกงานยานพาหนะ กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

  กิตติ รุ่งเรืองคนานุกุล; ชนิดาภา กิ่งมาลา; ธนวรรณ อินทรินทร์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาระบบสารสนเทศ, 2564)
  โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำระบบบริหารการใช้งานยานพาหนะให้กับ แผนกงานยานพาหนะกองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งานหลังการพัฒนาระบบบริหารการใช้งานยานพาหนะของ ...
 • ระบบจัดตารางงานร้านเครื่องปรับอากาศ กรณีศึกษา ร้านพีพี แอร์ เซอร์วิส 

  มลธิชา ศรีคำ; วีรยุทธ เจริญพงศ์; ศิวะนนท์ อนันต์ชัยทรัพย์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาระบบสารสนเทศ, 2564)
  โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำระบบจัดตารางงานร้านเครื่องปรับอากาศให้กับ ร้านพีพี แอร์ เชอร์วิส และเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งานหลังการพัฒนา ระบบจัดตารางงานร้านเครื่องปรับอากาศ ของร้านพีพี แอร์ ...
 • ระบบจัดตารางรถขนส่ง กรณีศึกษา บริษัท วิวัฒน์สุนทร โลจิสติกส์ จำกัด 

  นราภรณ์ นิยม; อภิวิชญ์ พูลสิน; อาทินันท์ การะเกตุ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะบริหารธุรกิจ. ระบบสารสนเทศ, 2564)
  โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำระบบจัดตารางรถขนส่งให้กับบริษัท วิวัฒน์สุนทร โลจิสติกส์ จำกัด และเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งานหลังการพัฒนาระบบจัด ตารางรถขนส่ง ของบริษัท วิวัฒน์สุนทร โลจิสติกส์ จำกัด ...

View more