Recent Submissions

 • เครื่องทำกาแฟเย็นกึ่งอัตโนมัติควบคุมผ่าน ARDUINO 

  ณธาร อมรเดชสิทธิเดช (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม. เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, 2563)
  กาแฟเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมของโลกเป็นที่เผยแพร่และเป็นที่รู้จักกันมานานด้วยรสชาติและกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งมีความแตกต่างหลากหลาย การชงกาแฟตามกรรมวิธีแบบโบราณเริ่มต้นจากการหมักบ่มไปจนถึงกระบวนการบดที่ใช้การตำในครกเพื่อทำ ...
 • เครื่องคัดแยกขนาดและความสุกของมะม่วงแบบอัตโนมัติ 

  กัญญาภัค วงศ์แสง; วรรณิสา แก้วชิน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะครุศาสตร์อุตสากรรม. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, 2563)
  เนื่องจากมะม่วงเป็นผลไม้เศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทย มีตลาดส่งออก ปลูกเป็นพืชสวน ประโยชน์ของมะม่วงที่เราเห็นเป็นประจำก็คงจะไม่พ้นการนำมารับประทานเป็นผลไม้สดทั้งสุกและดิบ ปัจจุบันการเกษตรกรนิยมปลูกมะม่วงมากขึ้น โดยการใช้พื้น ...
 • มินิซีเอ็นซี 3 แกนสำหรับจำลองงานก่อนทำจริงด้วยปากกา 

  กิตติชาติ อาจชัยภูมิ; พลายฉัตร พิษณุทะนงศักดิ์; พัฒนชัย ประเสริฐสุขกมล; ภรภัทร ภัทรสิริโชค. (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะครุศาสตร์อุตสากรรม. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ, 2563)
  การจัดทำโครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ในการออกแบบและสร้างมินิซีเอ็นซี 3 แกนซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการจัดเก็บค่าความคาดเคลื่อนของชิ้นงานและออกแบบให้มีความเหมาะสมกับลักษณะในการทำงานในท่ายืนวิธีการทดลองหาค่าความคลาดเคลื่อนจากชิ ...
 • การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ปั๊มโลหะกระบวนการตัดขอบชิ้นงาน ขาฉิ่งปรับระดับ 

  กิตติพงษ์ มาพร; ขนิษฐา สำรวมจิตร; ธนกฤต น้อยลือ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ -- คณะครุศาสตร์อุตสากรรม -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม, 2563)
  การจัดทำโครงงานการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ปั๊มโลหะกระบวนการตัดขอบชิ้นงานขาฉิ่งปรับระดับ ดำเนินการออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะกระบวนการตัดขอบชิ้นงานขาฉิ่งปรับระดับ ดำเนินการสร้างแม่พิมพ์ปั๊มโลหะกระบวนการตัดขอบชิ้นงานขาฉิ่งปรับระดับ ...
 • การสร้างและพัฒนาเครื่องย่อยวัสดุทางการเกษตร 

  กรกช ธุระกิจ; อมรเทพ ประสิทธิสาร. (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ -- คณะครุศาสตร์อุตสากรรม -- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, 2563)
  เครื่องย่อยวัสดุทางการเกษตรเครื่องจักที่ใช้ลดขนาดของวัสดุทางการเกษตร มีกลไกการทำงานโดยการใส่วัสดุทางการเกษตร ลงในช่องด้านข้าง ซึ่งมีช่องใส่อยู่ 2 ช่อง ช่องแรกมีขนาด 15 เซนติเมตร สำหรับใส่วัสดุทางการเกษตร ตามแนวนอน ช่องที่ ...
 • การพัฒนาเครื่องหักแนวเชื่อมชิ้นงานฝึกเชื่อมด้วยไฮดรอลิก 

  กิตติ เพ็ชรแสวง; นัทธการต์ น้อยนาจารย์; อธิบพงศ์ แผนวงค์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลกรุงเทพ. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ, 2563)
  โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเครื่องหักแนวเชื่อมชิ้นงานฝึกเชื่อมด้วยไฮดรอลิกที่คล้ายกับเครื่องหักแนวเชื่อมชิ้นงานฝึกเชื่อมด้วยไฮดรอลิกแบบเดิม เนื่องจากตัวเครื่องหักแนวเชื่อมแบบเดิมนั้นเป็นไฮดรอลิกระบบใช้แรงมือ (Manual) ...
 • การลดของเสียจากกระบวนการผลิต กรณีศึกษาโรงงานถุงพลาสติก 

  จามจุรี พิมสุโพธิ์; สุนิสา ศรีอ่อน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลกรุงเทพ. คณะ, 2563)
  งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตถุงพลาสติก โดยใช้แนวทางของคิวซีสตอรี่ ในการค้นหาสาเหตุเพื่อการปรับปรุงกระบวนการผลิต จากนั้นทำการเก็บข้อมูลจำนวนของเสียในกระบวนการผลิต ซึ่งงานวิจัยนี้ ...
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลชมเชย การร้องเพลงภาษาอังกฤษ 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. ศูนย์ประชาสัมพันธ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. ศูนย์ประชาสัมพันธ์, 2565)
  การแข็งขันการร้องเพลงภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอรจิรา ผลขำทอง นักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันการร้องเพลงภาษาอังกฤษ จากการแข่งขันทักษะวิชาการ ศิลป ...
 • การพัฒนาเครื่องหักแนวเชื่อมงานฝึกเชื่อมด้วยไฮดรอลิก 

  กิตติ เพ็ชรแสวง; นัทธการต์ น้อยนาจารย์; ยุทธนา ปะนามโก; อธิบพงศ์ แผนวงค์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, 2563)
  โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเครื่องหักแนวเชื่อมชิ้นงานฝึกเชื่อมด้วยไฮดรอลิกที่คล้ายเครื่องหักแนวเชื่อมชิ้นงานด้วยไฮดรอลิกแบบเดิม เนื่องจากตัวเครื่องหักแนวเชื่อมแบบเดิมนั้นเป็นไฮดรอลิกระบบใช้แรงมือ (manual)เมื่อทำกา ...
 • เครื่องหล่อเหวี่ยงชิ้นงานสำหรับการหล่อแบบขี้ผึ้งหาย 

  ธนพล วรรณดิลก; พิชญ์ โสภาราษฏร์; อดิศร ปิ่นวิเศษ; อนุชา วงษ์เดือน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะครุศาสตร์อุตสากรรม. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, 2563)
  จากการรวบรวมทฤษฏีและโครงงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสร้างเครื่องทำให้ดี การออกแบบและการเขียนแบบชิ้นส่วนต่างๆ ของการสร้างเครื่องหล่อเหวี่ยงชิ้นงานสำหรับการหล่อแบบขี้ผึ้งหาย และทดสอบประสิทธิภาพ โดยผลการตรวขสอบล ...
 • การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์โลหะ กระบวนการตัดเจาะชิ้นงาน 

  เจนจิรา บุญเส็ง; ณฐกร ปัฏชาศรี; วณิชโรจน์ พนมการไพศาล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, 2563)
  การจัดทำโครงงานการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์โลหะ กระบวนการตัดเจาะชิ้นงานเข็มขัดรัดท่อ ดำเนินการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์โลหะ กระบวนการตัดเจาะชิ้นงาน และศึกษาส่วนประกอบของ แม่พิมพ์โลหะ คณะผู้จัดทำดำเนินการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์โลหะ ...
 • การออกแบบสร้างแม่พิมพ์โลหะงานปั๊มขึ้นรูปเข็มขัดรัดท่อ 

  นันทพงศ์ ทองกร; นรัชย์ภรณ์ ปรีชาเกรียงไกร (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะครุศาสตร์อุตสากรรม. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, 2563)
  โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์โลหะงานปั๊มขึ้นรูปเข็มขัดรัด ท่อ เพื่อเป็นการเพิ่มความเร็วให้กับการทำการผลิตชิ้นงานเข็มขัดรัดท่อ โดยการทำงานของแม่พิมพ์ จะเป็นตัวช่วยอย่างมาก ในการผลิตชิ้นงาน ...
 • การออกแบบสร้างเครื่องปั๊มแบบเยื้องศูนย์ 

  กิติศักดิ์ โพธิ์เจริญ; วิทยา ปลายเนตร; สวิตต์ ชีพธำรง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, 2563)
  โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องปั๊มแบบเยื้องศูนย์ที่สามารถใช้ในงานตัดเจาะโลหะแผ่น โดยแม่พิมพ์รวมถึงใช้สนับสนุนในการเรียนการสอนวิชาแม่พิมพ์โลหะ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดย การสร้างเครื่องปั๊มแบบเยื้องศูนย์ ...
 • การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ตัดเจาะชิ้นงานขาฉิ่งปรับระดับ 

  พงศธร แก้วกระจ่าง; สุพรรณวดี ชินวงศ์; อินทิรา อริยพฤกษ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะครุศาสตร์อุตสากรรม. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ, 2563)
  โครงงานนี้เป็นการการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ตัดเจาะชิ้นงานขาฉิ่งปรับระดับ โดยปัจจัยสำคัญ ได้แก่ แม่พิมพ์ตัดเจาะโลหะมีขนาด กว้างXยาวXสูง 175X200X200 มิลลิเมตร ชิ้นงานที่นำมาตัดเจาะมีความหนา 1.5 มิลลิเมตร และเป็นวัสดุชิ้นงาน ...
 • แบบจำลองการเคลื่อนที่ทางกลเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า 

  พรทิพย์ กลิ่นขจร; สุจิตรำ แสนคำ; อุบลววณ ปลิปลื้มโอฐ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะครุศาสตร์อุตสากรรม. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, 2562)
  การจัดทำโครงงานแบบจำลองเคลื่อนที่ทางกลเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ดำเนินการออกแบบสร้ำงกลไกการเคลื่อนที่เพื่อเกิดกระแสไฟฟ้ำต้นแบบ และศึกษำแหล่งกำเนิดไฟฟ้ำด้วยกลไกกำรเคลื่อนที่ทางกล คณะผู้จัดทำดำเนินการออกแบบ และสร้ำงแบบจำลองเคลื่ ...
 • วัสดุผสมพอลิเมอร์สำหรับแม่พิมพ์สูญญากาศ 

  เบญจวรรณ บุญจันทร์. (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, 2562)
  โครงงานนี้ศึกษาวัสดุผสมพอลิเมอร์สําหรับแม่พิมพ์สูญญากาศมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วิเคราะห์หาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมของวัสดุผสมพอลิเมอร์สำาหรับสร้างแม่พิมพ์สูญญากาศ มี ส่วนผสม คือ พอลิเอสเทอร์ เรซิ่นเหลว ผงอลูมิเนียม ...
 • แขนกลเพื่อการเคลื่อนย้ายวัตถุ 

  ธนภัทร รักเศรษฐกิจ; รชานนท์ ภูผานิล; สุริยะวี งามขำ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะครุศาสตร์อุตสากรรม. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, 2562)
  โครงงานนี้นำเสนอการออกแบบสร้างและการควบคุมหุ่นยนต์แขนกลในรูปแบบแขนลิ้งค์ เพื่อการเคลื่อนย้ายวัตถุจากตำแหน่งหนึ่งไปยังตำแหน่งหนึ่งดำเนินการออกแบบวงจรควบคุมแขนกล โดยใช้ Arduino เป็นตัวควบคุมในการสั่งงานสเต็ปปิ้งมอเตอร์โดยม ...
 • การเปรียบเทียบคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุผสมโพลิเมอร์ 

  อนุวิทย์ สนศิริ, อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, 2562)
  โครงงานนี้ ดำเนินการเปรียบเทียบคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุผสมโพลิเมอร์ โดยเลือกใช้เส้นใย ธรรมชาติทำหน้าที่เป็นวัสดุเสริมแรง เพื่อทดสอบหาคุณสมบัติทางกลระหว่างโพลีเอททีลีน (LDPE) และโพลีเอททีลีน (LDPE) ผสมเส้นใยมะพร้าว ...
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชิ้นงานในกระบวนการปรับผิวละเอียดเหล็กกล้าไร้สนิมตามมาตรฐาน JIS SCMS420 

  สมเกียรติ ทองปิยะนันท์; อารีวรรณ สุนทรวัฒน์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะครุศาสตร์อุตสากรรม. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, 2562)
  โครงงานนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชิ้นงานในกระบวนการปรับผิวละเอียด (Lapping) โดยปัจจัยสำคัญต่างๆเหล่านี้ ได้แก่ ขนาดผงขัดอะลูมิน่า 4 ระดับ คือ ขนาด 0.05, 0.3, 1.0 และ 3.0 ไมโครเมตร เวลาในการปรับผิวละเอียด 9 ระดับ ...
 • พฤติกรรมการสึกหรอของเครื่องมือตัดสำหรับวัสดุโพลิเมอร์ 

  ณัฐพล อินทร์ขาว; ธนันยา นภาชัยเทพ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, 2562)
  โครงงานนี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมการสึกหรอของเครื่องมือตัดสำหรับวัสดุโพลิเมอร์เพื่อเปรียบเทียบ อัตราการสึกหรอของดอกกัด (End Mill) รูปร่างเศษการตัดเฉือนผิวหน้าโพลิเมอร์ประสิทธิภาพของโพลิเมอร์ และสนับสนุนการทำวิจัยในอนาคตโดยว ...

View more