Now showing items 1-20 of 4378

  • 

   ()
  • เทคนิควิธีการเขียน มคอ. 3 

   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, 255)
  • หมวด ๑ ข้อมูลที่ควรทราบ การรายงานผลการศึกษา 

   กองบริหารงานบุคคล (กองบริหารงานบุคคล, 256)
  • กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 

   กองนโยบายและแผน (2007)
  • งานโครงการวิจัย 

   กองคลัง (2011)
  • การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อเพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพของบุคลากรในอู่ซ่อมรถยนต์ทั่วไป 

   พงษ์ศักดิ์ ย้อยเสริฐสุทธ; วรพจน์ ศรีวงษ์คล; สมภพ ตลับแก้ว (สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, 2012)
   การวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อเพิ่มศักยภาพการ ประกอบอาชีพของบุคลากรในอู่ซ่อมรถยนต์ทั่วไป มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบ ดา เนินการตามรูปแบบ และเพื่อประเมินรูปแบบการจัดการศึกษาหลั ...
  • การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคโดยบูรณาการการสอนในสถานประกอบการ 

   สิริชัย นัยกองศิริ; สุราษฎร์ พรมจันทร์; ปิยะ กรกชจินตนาการ; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล.สาขาวิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม.ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยและเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, 2012)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรูปแบบองค์ประกอบและประเมินรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโดยบูรณาการการสอนในสถานประกอบการ ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่1 สร้างรูปแบบนำเสนอ ...
  • การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้นำสำหรับคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

   ลัดดาวัลย์ ศรีนิมิตรแก้ว; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร.ภาควิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และออกแบบงานประดิษฐ (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยและเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, 2012)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำสำหรับ คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์การวิจัยแบ่งเป็น 5ขั้นตอน ดังนี้ ตอนที่1 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการสัมภ ...
  • การพัฒนารูปแบบการจัดตั้งและการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา 

   หทัยชนก ตีรณวัฒนากูล; วรพจน์ ศรีวงษ์คล; สุราษฎร์ พรมจันทร์ (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยและเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, 2012)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดตั้งและการบ่มเพาะ ดำเนินการจัดตั้งและบ่มเพาะ และประเมินผล รูปแบบการจัดตั้งและบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา รูปแบบการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา โดยใช้ ...
  • ความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลและการเป็นสมาชิกกลุ่มไม่เป็นทางการกับประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน 

   คเณศ จุลสุคนธ์; วิมล เหมือนคิด; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์.ภาควิชามนุษยศาสตร์ (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, 2012)
   การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจมีวัตถุประสงค์เพื่อ1)ศึกษาระดับสัมพันธภาพระหว่างบุคคล การเป็นสมาชิกกลุ่มไม่เป็นทางการ และประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน 2) เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานโดยจำแนกตามปัจจั ...
  • คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามือออาชีพกับการจัดการเรียนการสอนคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

   พรสวรรค์ โฆษิตจินดา; วรกาญจน์ สุขสดเขียว; มหาวิทยาลัยศิลปากร.คณะศึกษาศาสตร์.สาขาการบริหารการศึกษา (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, 2012)
   การวิจยัคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1)คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 2) การจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศ ...
  • การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง เรื่องโครงงาน ระบบสมองกลฝังตัว 

   พูนศักดิ์ วงศ์สวัสดิ์; นิตยา สำเร็จผล; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, 2012)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพ บทเรียนอีเลิร์นนิง เรื่องโครงงานระบบ สมองกลฝังตัวและวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการปฏิบัติการดำเนินการวิจัยประกอบด้วย 1) การสร้างบทเรียนอีเลิร์นนิง และมีการปร ...
  • การดำเนินงานตามรูปแบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

   ไพบูลย์ มีศิลป์; สุราษฎร์ พรมจันทร์; ปิยะ กรกชจินตนาการ (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, 2012)
   การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรูปแบบรายละเอียดตามรูปแบบและประเมินผลการดำเนินงานตามรูปแบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพดำเนินการในสา ...
  • ระบบหมวดหมู่อัตโนมัติแบบสหสัมพันธ์ตามมาตรฐานทศนิยมดิวอี้ 

   ภูริวัตร คัมภีรภาพพัฒน์; อนิราช มิ่งขวัญ; พยุง มีสัจ; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ.ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ.; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า.คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม.ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, 2012)
   ปัจจุบันการจัดหมวดหมู่หนังสือเป็นลักษณะของการจัดหมวดหมู่ที่เจาะจงเพียงหมวดหมู่เดียวเฉพาะหมวดหมู่หลักหรือเฉพาะทางเท่านั้น ทั้งที่เนื้อหาของหนังสือมีความเกี่ยวข้องกับหลายหมวดหมู่ และการจัด หมวดหมู่ในอินเทอร์เน็ตไม่ได้อิงม ...
  • การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง รายวิชา วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ 

   สันธนีย์ นิยาโส; นิตยา สำเร็จผล; ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย; มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะครุศาสตร์ (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, 2012)
   การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบทเรียน e-Learning รายวิชา วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์80/80 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนe-Learning รายวิชา วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ดำ ...
  • A Study Of Electrical Property In Composite Of High Density Polyethylene/ Carbon Nanotubes Monofilaments for Future Intelligent Textile 

   Rojavat Jirawatpapha; Pratuangtip Panbumrung; Rajamangala University of Technology Krungthep. Faculty of Textile Industries. Textile and Garment. (Rajamangala University of Technology, 2012)
   Polyethylene matrix composite in the form of a continuous fiber enhanced the electrical conductive and strength properties with carbon nanotubes (MWNT). The composites were prepared using a conventional polymer fiber ...
  • แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 

   กองนโยบายและแผน (2012-05)
  • การถ่ายภาพเพื่อรายงานสรุปโครงการ 

   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (2012-12-11)
  • การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา โดยใช้ระบบประเมินหลักสูตรออนไลน์ใน รูปแบบ ERPAI 

   ณัฏฐี ศรีสวัสดิ์; มจพ. สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์.; บุษราคัม ทองเพชร; มจพ. สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา. (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, 2013)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้ระบบประเมินหลักสูตรออนไลน์ในรูปแบบ ERPAI Model กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ ...
  • การย้อมสีรีแอกทีฟบนผ้าฝ้ายที่ผ่านการปรับปรุง ด้วยไดแอลลิลไดเมทิลแอมโมเนียมคลอไรด์ 

   ศิลา สังวาลย์ทอง; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ. สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม.; บุญศรี คู่สุขธรรม; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ. สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ.; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ. สาขาวิชาสาขาวิชาเคมีสิ่งทอ. (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, 2013)
   งานวิจัยนี้ศึกษาการย้อมสีรีแอกทีฟบนผ้าฝ้ายที่ผ่านการปรับปรุงด้วยด้วยไดแอลลิลไดเมทิลแอมโมเนียมคลอไรด์(DADMAC) วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงผ้าฝ้ายด้วยไดแอลลิลไดเมทิลแอมโมเนียมคลอไรด์และย้อมผ้าที่ผ่านการปรับปรุงด้วยสีรีแอกทีฟ ...