Now showing items 21-40 of 4403

  • การบริโภควัฒนธรรมความรุนแรงผ่านสื่อหนังสือการ์ตูน ญี่ปุ่นของเยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

   พัชรภัคฏ์ ธนะพงศ์เพชร; มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยนวัตกรรม. สาขาวิชาการบริหารงานวัฒนธรรม. (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, 2013)
   จากการศึกษาการบริโภควัฒนธรรมความรุนแรงผ่านสื่อหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นของเยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาถึงพฤติกรรมการบริโภควัฒนธรรมความรุนแรง อิทธิพลหรือผลของสื่อหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นและปัจจัยที่มีผลต่อกา ...
  • การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาลีลาศ ที่เรียนโดยใช้บทเรียน e-Learning กับการเรียนแบบปกติ 

   พีระพล เอียดทองใส; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม.; มนวิภา อนันตะเศรษฐกุล; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.; สุญาณี เดชทองพงษ์; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม. (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, 2013)
   การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนe-Learning และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาลีลาศโดยใช้บทเรียนe-Learning กับการเรียนแบบปกติโดยตั้งสมมติฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศ ...
  • การพัฒนาบทเรียน อีเลิร์นนิ่ง รายวิชาจิตวิทยาการจัดองค์กรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

   สมพร ปิยะพันธ์; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม. สาขาวิชาเทคโนโลยีโลหการ.; สมพร สุขะ; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.; นัดดา อังสุโวทัย; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, 2013)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนอีเลิร์นนิ่งรวมทั้งเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนบทเรียนอีเลิร์นนิ่งรายวิชาจิตวิทยาการจัดองค์กรอุตสาหกรรม กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักศึกษาสาข ...
  • การวิเคราะห์เปรียบเทียบสถานการณ์ด้านการเงิน การคลังระหว่างปีงบประมาณ 2552 - 2554 ของ โรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 

   จิรทัทร สิทธิสันต์; จังหวัดราชบุรี. โรงบาลราชบุรี. กลุ่มผู้อำนวยการ. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป. นักจัดการทั่วไปชำนาญการ. (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, 2013)
   บทความนี้เสนอการวิเคราะห์เปรียบเทียบสถานการณ์ด้านการเงินการคลัง มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบแนวโน้มด้านการเงินการคลัง วิธีการศึกษาเป็นการศึกษาข้อมุลย้อนหลัง 4 ปี (ปีงบประมาณ 2551-2554) การวิเคราะห์สถานะทางการเงินด้วยเทคนิคการ ...
  • ศึกษาแป้งเท้ายายม่อมเพื่อเป็นวัสดุรองปักที่สามารถละลายน้ำ 

   กาญจนา ฟูศรี; ประเทืองทิพย์ ปานบำรุง; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ. สาขาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม. (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, 2013)
   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการขึ้นรูปเป็นฟิล์มของแป้งเท้ายายม่อม และสมบัติของฟิล์มที่ได้ เพื่อใช้งานเป็นวัสดุรองปักที่สามารถละลายน้ำได้ รวมทั้งศึกษาคุณภาพของน้ำหลังการซักล้างเศษวัสดุรองปัก พบว่าเจลของแป้งเท้ายาย ...
  • ชื่อเรื่อง พัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งในรายวิชาเศรษฐศาสตร์ จุลภาคเบื้องต้น เรื่องการกำหนดราคาและปริมาณผลผลิต ในตลาดสินค้า 

   วัชรินทร์ รักวิเศษ; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ; นิตยา สำเร็จผล; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, 2013)
   การวิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงรายวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น เรื่องการ กำหนดราคาและปริมาณผลผลิตในตลาดสินค้า ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนแ ...
  • ศึกษาจำนวนฝีเข็มที่มีผลต่อความแข็งแรงของ ตะเข็บกางเกงชั้นในชาย 

   สุธิตา แก้วมณี; ดิสนีย์ สิงหวรเศรษฐ์; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ. สาขาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม. (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, 2013)
   การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาอัตราฝีเข็มที่เหมาะสมกับความแข็งแรงของตะเข็บข้างของ กางเกงชั้นในชาย และ เพื่อให้การใช้งานกางเกงชั้นในชายเกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้มาตรฐานควบคุมคุณภาพ ISO 13935-2:1999 ซึ่งเป็นการทดสอบโดย ...
  • การศึกษาองค์ประกอบที่มีผลต่อคุณภาพของเส้นด้าย 

   เอกวุฒิ วงศ์ศิริกุล; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ. สาขาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม. (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, 2013)
   เส้นด้าย SIROเป็นเส้นด้ายคุณภาพสูงที่มีความแข็งแรง มีความสม่่าเสมอและทนต่อการเสียดสีดี สามารถน่ามาใช้ในการทอผ้าได้เหมือนกับเส้นด้ายควบ 2 เส้น โดยมีข้อดีสำคัญคือกระบวนการปั่นเส้นด้าย SIRO มีขั้นตอนการปฏิบัติน้อยกว่าเส้นด้ ...
  • การศึกษาปัจจัยการย้อมที่ส่งผลกระทบ ต่อปัญหาการย้อมซ้ำ 

   สุนทร แจ่มแสง; ประเทืองทิพย์ ปานบำรุง; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ. สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม. (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, 2013)
   วัตถุประสงค์ของงานวิจัย เพื่อศึกษาปัจจัยการย้อมที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาการย้อมซ้ำในห้องทดลองของโรงงานตัวอย่าง ซึ่งมีค่า ร้อยละ 65.39 จากเป้าหมายกำหนดที่ ร้อยละ 98 ดำเนินการศึกษาปัจจัยการย้อมจาก การระดมสมองของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ...
  • การพัฒนาบทเรียน อีเลิร์นนิ่ง รายวิชาเทคโนโลยี ซีเอ็นซี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

   สุชาติ ปุริตธรรม; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือน.; มนวิภา อนันตระเศรษฐกูล; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม.; สุญาณี เดชทองพงษ์; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, 2013)
   การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา และหาประสิทธิภาพ บทเรียน อีเลิร์นนิ่ง รายวิชาเทคโนโลยีซีเอ็นซีเรื่องการใช้โปรแกรมค าสั่งพื้นฐานจี–โค๊ดและเอ็ม -โค๊ด (G–Code และ M–Code) กลุ่มตัวอย่างในการวิ ...
  • การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง วิชา การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 

   ภัททิรา แก้วเกิด; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะบริหารธุรกิจ.; สุญาณี เดชทองพงษ์; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม.; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม. (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, 2013)
   การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียน eLearning วิชาการใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จากนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลย ...
  • การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่องวิศวกรรมการหล่อโลหะ 

   ประณุต พรหมลักษณ์; สมพร สุขะ; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม. (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, 2013)
   การวิจัยนี้มีวัตุุประสงค์เพือพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่องวิศวกรรมการหล่อโลหะ และหาประสิทธิภาพ ของบทเรียน รวมทั้งการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุุ่มตัวอย่างในการทดลองได้แก่ประชาชนที่สนในบทเรียน จำนวน 30 คน เครื่องมือ ...
  • การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เรื่องการสืบค้นฐานข้อมูล ทรัพยากรห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ 

   ศิริมา ศีลพัฒน์; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม. สาขาวิชาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, 2013)
   การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียน อีเลิร์นนิ่ง และหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เรื่องการสืบค้นฐานข้อมูลทัพยากรห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ...
  • การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่องโครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ 

   บำรุง ตอนสุข; สมพร สุขะ; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2013)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่องโครงสร้างอะตอมและตารางธาตุและหาประสิทธิภาพ ของบทเรียน รวมทั้งเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังเรียน กล่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็น นักศึกษา ...
  • ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆกับสถาบันการศึกษา 

   ปียะ ถิรพันธุ์เมธี; พัลลภ พิริยะสุรวงศ; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์.; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา. (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, 2013)
   ปัจจุบันสถาบันการศึกษามีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการทำงานที่ หลากหลาย แต่การลงทุนในระบบสารสนเทศนั้นอาจก่อให้เกิดข้อคำถามถึงความคุ้มค่าในการลงทุนหรือไม่ อย่างไร ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ(Cloud ...
  • บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การจดทะเบียนอาคาร ชุดและการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด 

   หัช อินสุวรรณ์; สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม. สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์. (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, 2013)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาและหาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การ จดทะเบียนอาคารชุด และการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด (2) เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ...
  • Controlling a Robot Using Small Database Speech Recognition 

   Tanasak Phanprasit; Bangkok University. Department of Electrical and Electronics Engineering. (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, 2013)
   Control the movement of the robot in order to obtain maximum efficiency must be considered response functions and the highest level of security as set designer. This paper presents results of testing industrial robots by ...
  • การสอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน ม.ค.อ.3 

   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (2013)
  • Industrial organization : competition, strategy, policy 

   Lipczynski, John; Wilson, John; Goddard, Joh (Harlow, England : Pearson, 2013)
   หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงทฤษฎีและการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมโดยใช้กรณีศึกษาที่น่าสนใจ ได้แก่ การกำกับดูแลกิจการ ค่าตอบแทนผู้บริหาร คลาวด์คอมพิวติ้ง การละเมิดสิทธิบัตร เครือข่ายสังคม การควบรวมกิจการในอุตสาหกรรมรถยนต์ ...